Lĩnh vực
 Danh sách các chuyên gia (338)
  Đăng ký
 • - Họ và tên: Nguyễn Quang Thành
 • - Học hàm/Học vị: Nghiên cứu sinh
 • - Lĩnh vực tư vấn: Giao thông - Vận tải
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Thị Dung
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trang Sỹ Trung
 • - Học hàm/Học vị: PGS, TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 20 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Vũ Ngọc Bội
 • - Học hàm/Học vị: PGS, TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Trọng Hiếu
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Thủy hải sản
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 18 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Ngọc Cương
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sỹ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ sinh học
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 15 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Hoàng Minh Khôi
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Luật pháp
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Nguyễn Văn Thủ
 • - Học hàm/Học vị: PGS. TS
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý hành chính nhà nước
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 40 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Đào Đăng Kiên
 • - Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Quản lý, quản trị, kinh doanh
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 30 năm
 • Xem chi tiết »
 • - Họ và tên: Trần Văn Trung
 • - Học hàm/Học vị: GVC, Tiến sĩ
 • - Lĩnh vực tư vấn: Tổ chức và quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh xã hội
 • - Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: 28 năm
 • Xem chi tiết »